Plastové znečištění způsobuje v našich oceánech spoušť a narušuje křehkou rovnováhu mořských ekosystémů

Alarmující znečištění oceánů: Chceme, aby naše děti plachtily v mořích plastů?

Jak plasty a mikroplasty po potravním řetězci ovlivňují i nás.

Plastové znečištění způsobuje v našich oceánech spoušť a narušuje křehkou rovnováhu mořských ekosystémů. Rozmanití mořští živočichové jsou v obležení nikoli čisté přírody, ale obrovských plovoucích plastových odpadků až po neviditelné, ale stejně škodlivé mikroplasty.

Data a další údaje v textu jsou platné k září 2023, kdy byl text publikován.

Znečištění oceánů představuje obecně vážnou hrozbu pro mořský život a blahobyt lidí. Přerostlo postupně v naléhavou krizi, která vrhá temný stín na naše mořské ekosystémy a ohrožuje mořské tvory i lidské zdraví

Viník? Znečištění plastem. Vzhledem k tomu, že se ročně vyprodukuje více než 390 milionů tun plastů pro různé účely (údaj z roku 2021), není divu, že tato syntetická hrozba způsobila v našich oceánech spoušť. Pro představu, to odpovídá hmotnosti celé lidské populace

Plastová krize v číslech

Strašidelná realita ukazuje, že do oceánu se ročně dostane nejméně 14 milionů tun plastů, což upevňuje pozici plastového odpadu jako nejrozšířenějšího odpadu v oceánech. Tato střízlivá statistika představuje neuvěřitelných 80 % mořského odpadu, který se rozprostírá od povrchových vod oceánu až po jeho hlubokomořské sedimenty. Svědky této plastové invaze jsou pláže všech kontinentů, přičemž obzvláště ničivé koncentrace se nacházejí v blízkosti turisticky exponovaných míst a hustě osídlených oblastí.

Pachatelé tohoto ekologického zločinu jsou různí a pocházejí především z pozemních zdrojů, jako jsou městské splachy, dešťová voda a odpadky, zatímco znečištění oceánů pochází z rybářského průmyslu, námořních činností a akvakultury. Přírodní síly, jako je sluneční UV záření a mořské proudy, rovněž hrají roli při rozkladu plastů na menší částice známé jako mikroplasty a nanoplasty, z nichž každá je menší než drobek chleba.

Do oceánu se ročně dostane nejméně 14 milionů tun plastů

Do oceánu se ročně dostane nejméně 14 milionů tun plastů / Shutterstock

„Nejméně 800 druhů mořských zvířat na celém světě je zasaženo mořským odpadem, který je až z 80 % tvořen plastem.

PLASTY V OCEÁNU V ČÍSLECH:

Co bychom měli vědět o plastech a mikroplastech?

Rozsáhlé plochy našich oceánů se přeneseně staly skládkou plastového odpadu. Tyto vyhozené plastové materiály, obecně známé jako mořský odpad, se hromadí alarmujícím tempem a jejich přítomnost narušuje harmonii mořských ekosystémů a způsobuje rozsáhlé dopady na životní prostředí.

Plast je syntetický organický polymer vyráběný z ropy s vlastnostmi ideálními pro širokou škálu použití. Ohromující polovina této plastové produkce však dává vzniknout předmětům na jedno použití, jako jsou nákupní tašky, kelímky a brčka. Tyto plastové obludy mohou při nesprávném odhození způsobit vážné škody na životním prostředí a biologické rozmanitosti.

Jednou z nejvíce alarmujících forem plastového znečištění jsou mikroplasty. Tyto drobné částice o velikosti menší než 5 milimetrů jsou často přehlíženy, ale přitom právě ony mají ničivý dopad na mořské tvory. 

Mikroplasty vznikají rozpadem větších plastových předmětů nebo jsou záměrně vyráběny pro kosmetické a průmyslové výrobky. Do oceánu se dostávají z různých zdrojů, včetně splachů z pevniny, kanalizace a rozpadu odpadků. Tyto nepatrné znečišťující látky jsou požívají mořští živočichové na všech úrovních potravního řetězce, od planktonu až po velké predátory.

Mikroplasty jsou přijímány mořskými živočichy na všech úrovních potravního řetězce, od planktonu až po velké predátory.

Mikroplasty jsou přijímány mořskými živočichy na všech úrovních potravního řetězce, od planktonu až po velké predátory

Požití plastů živočichy a kolosální důsledky

Důsledky znečištění mořských živočichů plasty jsou hrozivé. Vzhledem k tomu, že mořské organismy omylem konzumují plastové částice, je ohroženo jejich zdraví a životní pohoda. Požití mikroplastů může vést k vnitřním poraněním, ucpání trávicího systému, a dokonce i k úmrtí. Kromě fyzického poškození může hromadění plastů v orgánech a tkáních mořských živočichů vést také k dlouhodobým toxickým účinkům, narušit jejich reprodukční systém a celkové metabolické funkce.

Rozlehlé plochy našich oceánů, kdysi plné života a zázraků, dnes nesou jizvy vážné nemoci: znečištění plasty. Důkazy jsou jasné a ze srdce moře se ozývají strašidelné příběhy. Od tragického nálezu velryby šedé uvízlé v Seattlu s žaludkem naplněným kilogramy plastových sáčků a dalším odpadem až po mládě tuleně obecného ve Skotsku, jehož osud zpečetil nepatrný kousek plastového obalu ve střevech.

Která zvířata jsou nejvíce plastem v mořích a oceánech ohrožena

Všudypřítomnost plastového odpadu v oceánu představuje významnou hrozbu pro přežití mnoha mořských druhů. Například mořské želvy jsou vůči škodlivým účinkům plastového znečištění obzvláště zranitelné. Tito jemní tvorové zaměňují plastové sáčky za medúzy, které jsou základem jejich jídelníčku. Při konzumaci těchto plastových sáčků dochází k ucpání jejich trávicího traktu, což často vede k pomalé a bolestivé smrti.

Podobně se obětí plastového znečištění stávají i mořští savci, jako jsou tuleni a velryby. Zamotání do vyřazeného rybářského náčiní, tzv. sítí duchů, může způsobit vážná zranění a vést k utonutí. Vážnou hrozbu pro tyto majestátní tvory představuje také spolknutí plastového odpadu. Tragickým příkladem je případ mrtvé velryby nalezené s více než 40 kilogramy plastů v žaludku, který poukazuje na ničivé následky našeho plastového odpadu.

Nejtragičtější důsledky této plastové záplavy jsou patrné v mořských ekosystémech. Nespočet mořských druhů, od půvabných mořských ptáků až po majestátní velryby, se stává obětí spolknutí, udušení a zamotání plastovým odpadem. Krutým řízením osudu si tito tvorové pletou plasty s potravou, což vede k pomalému a trýznivému umírání, když se jejich žaludky naplní nestravitelnými plasty. Následky jsou hrozivé: hladovění, infekce, snížená pohyblivost a vnitřní zranění. Plovoucí plasty navíc slouží jako zásobárna invazních druhů, což ohrožuje mořskou biologickou rozmanitost a křehkou rovnováhu potravního řetězce.

Všudypřítomnost plastového odpadu v oceánu představuje významnou hrozbu pro přežití mnoha mořských druhů

Všudypřítomnost plastového odpadu v oceánu představuje významnou hrozbu pro přežití mnoha mořských druhů / Shutterstock

TIP YACHTING.COM: Překvapivým vědeckým zjištěním je, že polovina světové populace mořských želv pozřela plast. Tyto želvy pak hladoví, i když se jejich břicha zdají plná. Jsou obětí klamného objetí plastů. Tato krize má ohlas i na písečných březích, kde želvy hnízdí. Znečištění plastem nemilosrdně ovlivňuje teplotu písku a mění tak podmínky, které jsou živnou půdou pro želví potomstvo. Proto když plachtíte kolem světa, dbejte na to, abyste i vy nepřispěli svou „troškou do mlýna“.

Plasty v potravním řetězci až k nám, lidem

Důsledky plastů v oceánech dalece přesahují bezprostřední dopad na mořské tvory. Vzhledem k tomu, že se tyto znečišťující látky hromadí v mořském potravním řetězci, jsou důsledky pro lidské zdraví znepokojivé. Nedávný výzkum ukázal, že mikroplasty se mohou dostat do našeho těla konzumací mořských plodů a potenciálně tak poškodit naše vlastní zdraví.

Kromě mořských živočichů se tedy hrozba rozšiřuje i na člověka. Mikroplasty pronikly do vody z kohoutku, piva, a dokonce i do soli a vrhají stín na světové oceány včetně Arktidy. Zákeřné chemické látky používané při výrobě plastů vykazují karcinogenní tendence a umí zasahovat do endokrinního systému lidského těla. Toto narušení vede k Pandořině skříňce vývojových, reprodukčních, neurologických a imunitních poruch, které postihují jak lidi, tak volně žijící živočichy.

Dopad plastové krize na cestovní ruch

Plastový odpad poškozuje estetickou hodnotu turistických destinací, což vede ke snížení příjmů z cestovního ruchu

Cestovní ruch, který je důležitým motorem ekonomiky, není vůči plastové hrozbě imunní. Malebné lokality poznamenané plastovým odpadem trpí újmou na své estetické přitažlivosti, což vede k poklesu příjmů z cestovního ruchu. Finanční ztráty vzrůstají kvůli nutnosti čištění a údržby lokalit. Důsledky jsou dalekosáhlé, ovlivňují ekonomiku, divokou přírodu i emocionální pohodu lidí.

Plastový odpad poškozuje estetickou hodnotu turistických destinací

Plastový odpad poškozuje estetickou hodnotu turistických destinací / Shutterstock

Jak z toho ven?

K řešení této ekologické krize je zapotřebí přijmout naléhavá opatření na více frontách. Je třeba usilovat o omezení a regulaci výroby a používání plastů na jedno použití. Měly by být realizovány vzdělávací a osvětové kampaně, které by upozorňovaly na ničivé dopady znečištění plasty. Je třeba zlepšit recyklační programy a systémy nakládání s odpady a zajistit, aby byl plastový odpad řádně likvidován a aby se zabránilo jeho vniknutí do našich oceánů.

Slovy Sylvie Earleové, známé mořské bioložky a oceánografky: „S každou kapkou vody, kterou vypijete, s každým nádechem jste spojeni s mořem. Nezáleží na tom, kde na Zemi žijete.“ Je naší společnou odpovědností chránit mořský ekosystém před nebezpečím znečištění plasty, a to v zájmu mořských živočichů i našeho vlastního přežití.

Zdraví a ochrana oceánů je naše společná odpovědnost

Výroba plastů přispívá ke změně klimatu, protože do atmosféry uvolňuje oxid uhličitý a metan.

Je pozoruhodné, že cyklus výroby plastů přispívá ke změně klimatu. Spalování plastového odpadu vede k uvolňování oxidu uhličitého a metanu, což zhoršuje emise skleníkových plynů. Souvislost mezi plastem a změnou klimatu odhaluje další vrstvu složitosti této mnohostranné krize.

Agenda OSN pro udržitelný rozvoj 2030 zdůrazňuje naléhavost ochrany našich oceánů a mořských zdrojů. Toto naléhavé volání podnítilo potřebu jednat, zejména v oblasti prevence a snižování znečištění moří, včetně hrozivého mořského odpadu.

cyklus výroby plastů přispívá ke změně klimatu

cyklus výroby plastů přispívá ke změně klimatu / Shutterstock

„Mělo by se usilovat o dodržování a posilování stávajících mezinárodních legislativních rámců,“ uvádí se ve zprávě. Iniciativy, jako je Londýnská úmluva z roku 1972, Londýnský protokol z roku 1996 a protokol MARPOL z roku 1978, jsou základními kameny při řešení této krize. Břemeno však nespočívá pouze na mezinárodních dohodách. Vlády členských států by měly rovněž prozkoumat slibnou rozšířenou odpovědnost výrobců, která představuje levná a inovativní řešení.

Je zapotřebí komplexní přístup. Vlády, výzkumné instituce a průmyslová odvětví se musí spojit, aby změnily design výrobků a přehodnotily jejich životní cyklus s cílem omezit záplavu mikroplastového odpadu ze syntetických textilií, pelet a pneumatik. Nezastupitelnou roli hrají také spotřebitelé. Přechod k udržitelným vzorcům spotřeby závisí na holistických řešeních, která zahrnují design, infrastrukturu a návyky domácností.

TIP YACHTING.com: Nejdůležitější je financování výzkumu a inovací. Tvůrci politik, výrobci a spotřebitelé požadují důkazy, které by vedly k technologickým změnám, změnám chování a změnám politiky v boji proti znečištění moří plasty. K dispozici jsou metodiky pro identifikaci, měření a řešení zdrojů znečištění, které nabízejí vodítko uprostřed těchto kalných vod.

Celkově lze říci, že krize znečištění moří plasty vyžaduje okamžitá a rozhodná opatření. Není to jen hrozba pro mořský život, je to hrozba pro lidstvo jako takové. Rozhodnutí, která učiníme dnes, rozhodnou o zdraví našich oceánů, vitalitě našich ekosystémů a blahobytu příštích generací. Je načase vyslyšet tiché volání oceánu o pomoc a neúnavně pracovat na zvrácení přílivu a odlivu zkázy. Myslete na to, až poplujete příště na některé charterové lodi

Bylo to znepokojivé čtení, že? Teď je na čase si vybrat loď:

Jak je to se znečištěním oceánů?