Odemykáme tajemství zdymadel: Plavba po evropských vodních cestách s hausbóty

Odemykáme tajemství zdymadel: Plavba po evropských vodních cestách s hausbóty

Zdymadla a základní průvodce pro jejich pochopení a navigaci v nich

Pokud plujete na hausbótu, pak jste se jistě se zdymadly setkali. A je-li tento vztah přátelský, nebo spíše plný respektu, to je už jen na vás. Každopádně můžeme zdymadla nazvat fascinujícími technickými zázraky, které hrají klíčovou roli v plavbě po vodních cestách. Podívejme se na ně podrobněji.

Vydejte se na dobrodružnou plavbu na hausbótech po okouzlujících evropských vodních cestách a zažijte neobvyklý zážitek. Uprostřed malebných kanálů a řek se setkáte i s nutností překonávat zdymadla a stavidla. Tyto stavby slouží jako brány do nových destinací a spojují rozsáhlé vodní sítě. 

Zdymadla jsou speciálně navržena tak, aby usnadňovala bezpečnou plavbu lodí a člunů mezi vodními plochami s různou nadmořskou výškou

Dnes se podíváme na jejich účel, funkci, provoz a bezpečnost. A nejen to: pronikneme také do procesu manévrování s hausbótem přes plavební komoru a zdůrazníme role osob na palubě a nezbytné nástroje. Kromě toho objevíme několik zajímavých kanálů se zdymadly, a nakonec se s vámi podělíme o zajímavá fakta a praktické tipy týkající se zdymadel.

Zdymadlo Cullochy na Kaledonském kanálu ve Skotsku, Shutterstock

Shutterstock

TIP YACHTING.COM: S tím, jak postupovat při rezervaci hausbótu, vás seznámíme v našem článku Jak to celé funguje: Základní informace před prvním vyplutím

Co jsou to zdymadla, jaký je jejich účel a funkce

Zdymadla jsou hydraulické stavby budované podél vodních cest, které umožňují plavbu plavidel mezi různými vodními hladinami. Jejich hlavním účelem je překonávat výškové změny, kopce nebo hory v krajině, a zajišťovat plynulou a bezpečnou plavbu lodí

Když se vydáme na cestu s hausbótem, první setkání s povodňovými vraty je okamžikem úžasu. Tato stavba je důkazem lidské vynalézavosti a její účel se stává zřejmým, když jsme svědky otevření průchodu do neznámých vod. 

Pomocí řady vrat, ventilů a vodních komor řídí zdymadla průtok vody a umožňují plavidlům stoupat nebo klesat podle potřeby. Ozubená kola a kladky se dávají do pohybu, voda se valí a víří...

Zdymadla slouží k mnoha účelům:

1. Usnadnění vodní dopravy: Zdymadla umožňují lodím překonávat kanály a řeky a spojují jinak oddělené vodní plochy.

2. Řízení vodních hladin: Díky regulaci průtoku vody zabraňují zdymadla záplavám a zajišťují stálou hloubku vody pro plavbu.

3. Ochrana přírodních zdrojů: Stavidla podporují udržitelné hospodaření s vodou tím, že šetří vodu a zmírňují dopady na životní prostředí.

Canal du Midi ve Francii a jeho slavných Devět zdymadel Fonserannes (nebo Devět schodů)

Canal du Midi ve Francii a jeho slavných Devět zdymadel Fonserannes (nebo Devět schodů), Schutterstock

Typy zdymadel – ruční a automatická

Existují různé typy a mechanismy používané k ovládání zdymadel. Dvě hlavní kategorie jsou ruční a automatická, a i v rámci každé kategorie existují rozdíly v konstrukci a mechanismech

Ruční zdymadla jsou vhodná pro provozy menšího rozsahu, kde je možná přítomnost personálu a frekvence provozu bran je relativně nízká. Naopak automatické brány se upřednostňují u rozsáhlejších projektů nebo v situacích, kdy je nutný nepřetržitý provoz, přesné řízení nebo vzdálená správa. Ruční zdymadla vyžadují lidský zásah při otevírání, zavírání nebo nastavování jejich polohy. Obvykle se ovládají ručně pomocí mechanických nástrojů. Ruční brány se běžně vyskytují v tradičních systémech kanálů, kde jsou za řízení průjezdu lodí zdymadly zodpovědní strážci zdymadel nebo jejich obsluha. Ruční zdymadla jsou obecně pracnější a vyžadují přítomnost personálu, který je obsluhuje a udržuje.

Automatická zdymadla jsou navržena tak, aby fungovala bez přímého zásahu člověka. Tyto brány jsou často vybaveny mechanickými nebo elektronickými systémy, které umožňují jejich automatické otevírání, zavírání nebo nastavování v reakci na předem stanovené podmínky nebo signály. Mohou být ovládány na dálku nebo pomocí senzorů a aktuátorů, které detekují hladinu vody nebo pohyb lodí. Běžně se používají v moderních systémech kanálů a jsou rozšířenější ve větších vodohospodářských infrastrukturách, jako jsou přehrady a protipovodňové systémy. Nabízejí vyšší efektivitu a vyžadují méně lidské práce při jejich obsluze.

Nás však zajímají zdymadla z pohledu plavby.

Provoz a bezpečnost zdymadel

Pokud se při vaší plavba hausbótem setkáte s nutností zdymadly proplout, pak byste se měli seznámit s jejich provozem. Ten zahrnuje systematický proces zajišťující bezpečnou plavbu lodí. Podívejme se krok za krokem na to, jak byste měli postupovat a co podniknout.

1. Zjistěte si, jaký je přístup ke zdymadlu. Když se s lodí pomalu přibližujete, všímejte si pozorně pokynů strážce zdymadla a značení.

2. Vždy vyčkejte na uvolnění plavební komory. Pokud je plavební komora obsazena, loď čeká, dokud jí nebude dán signál k vplutí. Se signálem loď vpluje do plavební komory a opatrně propluje otevřenými vraty.

3. Zajistěte loď: Po vstupu do plavební komory musejí členové posádky zajistit loď proti unášení pomocí lan a fendrů.

4. Poté se vrata plavební komory za lodí zavřou, aby zadržely vodu.

5. Naplňte nebo vyprázdněte plavební komoru: Strážce plavební komory ovládá ventily nebo čerpadla, aby naplnil nebo vyprázdnil plavební komoru a zvýšil nebo snížil hladinu vody.

6. Vyplutí z plavební komory: Když se hladina vody vyrovná, otevřou se horní vrata a loď může opustit plavební komoru.

Proplouvání hausbotu zdymadly v Göta kanálu ve Švédsku

Göta kanál ve Švédsku

TIP YACHTING.COM: Při provozu plavební komory je nejdůležitější bezpečnost. Lodníci by neměli opomíjet základní bezpečnostní opatření. K nim patří dodržování značení a pokynů i efektivní komunikace. Při čekání na vjezd do plavební komory respektujte ostatní jachtaře a hausbóty a dodržujte stanovený pořadník. Všímejte si značek a udržujte jasnou komunikaci se správci zdymadel.

Další užitečné rady a vybavení

Hlavním účelem zdymadel je překonat změny terénu a zajistit bezpečnou a nepřerušovanou plavbu po kanálech a řekách. Právě proto by se vám mohly hodit některé praktické tipy.

Ještě předtím, než s hausbótem vyplujete, měli byste si zkontrolovat všechno potřebné a předepsané vybavení, že je loď vybavena vhodnými lany, fendry a osvětlením pro bezpečný průjezd zdymadlem.

Pokud jste ve zdymadlech, nepřibližujte se k jejich pohyblivým částem. Nestůjte v blízkosti vrat, ventilů nebo jiných mechanických součástí, když je plavební komora v provozu. I plavba na plavební komoře s hausbótem vyžaduje koordinaci mezi členy posádky a několik základních nástrojů. Komunikaci se správcem zdymadla jsme již zmínili, neměli byste ale zapomínat ani na úlohu jednotlivých členů posádky.

TIP YACHTING.COM: Spropitné a otvírací doba zdymadel

Plavba zdymadly je většinou zdarma, ale v některých zemích je zvykem dát správci zdymadla / vrátnému spropitné (cca 1 euro). V Holandsku je naopak potřeba dát do „kasičky“ několik dobrovolných mincí.

Zdymadla bývají většinou otevřena od 9 do 19 hodin, ale pozor, mívají polední hodinovou přestávku a o některých státních svátcích mohou být uzavřena.

Kaledonský kanál u jezera Loch Ness. Kanál spojuje východní pobřeží Skotska u Inverness se západním pobřežím u Corpachu nedaleko Fort William.

Kaledonský kanál u jezera Loch Ness. Kanál spojuje východní pobřeží Skotska u Inverness se západním pobřežím u Corpachu nedaleko Fort William, Shutterstock

Proplutí zdymadla vyžaduje na palubě nejméně dvě osoby. Neměli byste zapomínat na kluzké žebříky ve zdymadle, udržovat odstup od zdymadlových vrat, abyste loď nepoškodili. 

Členové posádky se připraví na zajištění lodi manipulací s lany a nasazením fendrů k ochraně trupu hausbótu. Po vstupu do plavební komory posádka rychle zajistí hausbót, aby se zabránilo jeho unášení nebo poškození během provozu plavební komory. Přivážou lana k pevným patníkům nebo kleštinám na stěnách plavební komory a připevní fendry, které chrání člun před případným kontaktem se stěnami plavební komory. 

Hlavní slovo má však vždy kormidelník a správce zdymadla. Kormidelník se řídí všemi pokyny, které mu byly poskytnuty, například úpravou polohy nebo napnutím lan, aby byla zajištěna stabilita a střed lodi v plavební komoře.

Jakmile je loď zajištěna, posádka čeká na pokyn správce plavební komory, aby mohla pokračovat v plavbě. 

TIP YACHTING.COM: Každý systém plavebních komor může mít své vlastní specifické postupy a požadavky. Proto je nezbytné seznámit se s konkrétními pokyny pro plavební komory, se kterými se na své cestě setkáte. Když se blížíte ke zdymadlu, udržujte pomalou a kontrolovanou rychlost, protože nadměrná rychlost může narušit křehkou rovnováhu proudění vody v komoře. 

Housbót v Kaledonském průplavu v Corpachu ve Skotsku

Housbót v Kaledonském průplavu v Corpachu ve Skotsku, Shutterstock

Není kanál jako kanál

Evropa se může pochlubit celou řadou fascinujících kanálů, které jsou praktickou ukázkou funkčnosti a mnohdy i technologické krásy zdymadel. Při proplouvání těmito složitými systémy zdymadel se nám odkrývají skryté poklady Evropy.

Podívejme se na dva nejznámější kanály.

Kalendonský kanál (Skotsko)

Kaledonský kanál ve Skotsku je úžasná vodní cesta dlouhá 97 km, která protíná malebnou Skotskou vysočinu. Na tomto kanálu se nachází řada 29 zdymadel, včetně slavných Neptunových schodů, které tvoří osm vzájemně propojených zdymadel poblíž Fort William. 

Plavba tímto systémem zdymadel nabízí úchvatné výhledy na okolní hornatou krajinu.

Kanál se táhne napříč Velkým Glenem, geologickým zlomem, který rozděluje zemi, a spojuje Severní moře s Atlantským oceánem. Tím poskytuje důležitou plavební trasu pro obchodní i rekreační plavidla. Jedním z pozoruhodných rysů Kaledonského průplavu je důmyslný systém vodních zdymadel, která usnadňují průjezd lodí při různém stavu vody na trase průplavu. 

Zdymadla na Kaledonském kanálu jsou působivým příkladem inženýrství 19. století. V provozu jsou dodnes a zároveň jsou i fascinující atrakcí pro návštěvníky.

Neptunovy schody jsou bezpochyby nejznámějším a vizuálně nejpůsobivějším zdymadlem. Systém zdymadel byl pojmenován po římském bohu moře Neptunovi, což odráží jeho impozantní rozsah a velkolepost. Nacházejí se poblíž vesnice Banavie nedaleko Fort William a tvoří je osm vzájemně propojených zdymadel. Jedná se o nejdelší schodišťové zdymadlo v Británii, které umožňuje lodím překonat celkový výškový rozdíl 19,5 metru při jediném výstupu nebo sestupu. Dokončení těchto zdymadel trvalo asi sedm let, od roku 1803 do roku 1810, pod dohledem slavného inženýra Thomase Telforda

Kaledonský kanál a jeho vodní zdymadla stále přitahují turisty z celého světa, kteří přijíždějí obdivovat krásy Skotské vysočiny a zároveň jsou svědky působivých technických výkonů na této historické vodní cestě. Ať už jste milovníci plavby, historie, nebo jen obdivovatelé malebné krajiny, Kaledonský kanál a jeho zdymadla nabízejí jedinečný a nezapomenutelný zážitek v srdci Skotska.

Letecký pohled na Neptunovy schody ve Fort Williamu ukazuje zdymadla sahající od Loch Linnhe ke Kaledonskému kanálu

Letecký pohled na Neptunovy schody ve Fort Williamu ukazuje zdymadla sahající od Loch Linnhe ke Kaledonskému kanálu, Shutterstock

TIP YACHTING.COM: Pokud se chystáte na plavbu, při níž budete muset překonávat zdymadla, seznamte se s rozměry a provozní dobou zdymadel na plánované trase. Tyto znalosti vám pomohou efektivně naplánovat cestu a vyhnout se zbytečným zpožděním. Sledujte povětrnostní podmínky, protože silný vítr nebo prudký déšť mohou ovlivnit provoz zdymadel a bezpečnost plavby. Buďte připraveni a v případě potřeby vyhledejte bezpečné místo. Využijte příležitosti navázat kontakt s ostatními jachtaři a správci zdymadel. Přátelské rozhovory mohou přinést cenné poznatky.

Canal du Midi ve Francii je chráněn UNESCO

Canal du Midi ve Francii je chráněn UNESCO, Shutterstock

Canal du Midi (Francie)

Canal du Midi je zapsaný na seznamu světového dědictví UNESCO. Vine se prosluněným regionem Occitanie v jižní Francii. Význam kanálu du Midi přesahuje jeho technický a estetický význam. Hrál zásadní roli při utváření hospodářského rozvoje regionu a v době svého největšího rozkvětu usnadňoval obchod a podnikání. Dnes je svědectvím lidské vynalézavosti a architektonických úspěchů a přitahuje návštěvníky z celého světa, kteří přicházejí obdivovat jeho krásu a poznávat jeho bohatou historii. 

Tento historický kanál ze 17. století má více než 90 zdymadel a přehrad. Každé zdymadlo se vyznačuje jedinečnými architektonickými prvky, které vytvářejí podmanivou cestu pro vodáky, kteří proplouvají krásnou krajinou.

Stavba kanálu du Midi byla zahájena v roce 1666 pod dohledem vizionářského inženýra Pierra-Paula Riqueta. Účelem kanálu bylo spojit Atlantský oceán se Středozemním mořem a zajistit splavnou vodní cestu pro dopravu a obchod. Kanál je dlouhý více než 240 kilometrů a spojuje města Toulouse a Sète a prochází malebnou krajinou regionu Languedoc.

Jedním z pozoruhodných rysů Canal du Midi je jeho důmyslný systém hospodaření s vodou. Vzhledem k různým nadmořským výškám na trase Riquet vytvořil působivou síť vodních nádrží a zdymadel, která slouží k regulaci průtoku a hladiny vody. 

Skutečných zdymadel je na kanálu 63, rozmístěných po celé jeho délce. Nejznámějším zdymadlem je zdymadlo Fonserannes poblíž města Béziers, které se skládá z osmi komor a zvedá nebo spouští lodě o celkem 21,5 metru. Schodiště Fonserannes Lock je důkazem Riquetova inženýrského umu.

Kromě technických zázraků je Canal du Midi ve Francii proslulý svou malebností a klidnou atmosférou, kterou nabízí. Kanál se klikatí mezi vinicemi, půvabnými vesničkami a malebnou krajinou a vytváří tak klidné a idylické prostředí. Stal se oblíbeným cílem rekreačních plaveb, při nichž si návštěvníci mohou pronajmout lodě na kanále a užít si poklidnou plavbu po jeho vodách, při níž si mohou prohlédnout okolní přírodní krásy a historické památky.

Schodišťová zdymadla Fonserannes na kanálu Canal du Midi u Beziers ve Francii

Schodišťová zdymadla Fonserannes na kanálu Canal du Midi u Beziers ve Francii, Shutterstock

TIP YACHTING.COM: O Kalendonském kanále i Canal du Midi se dozvíte z našich zajímavých článků. 

Zdymadla jsou pozoruhodné technické zázraky, které umožňují hladkou plavbu lodí přes různé vodní hladiny. Pochopení jejich účelu, fungování a bezpečnostních protokolů je pro vodáky, zejména pro ty, kteří se plaví s hausbóty, zásadní. Dodržováním správných postupů, efektivní komunikací a používáním potřebných nástrojů můžete bezpečně manévrovat přes zdymadla a odkrýt divy nádherných evropských kanálů. 

Vyplujte tedy na moře, vydejte se vstříc dobrodružství a užijte si cestu při objevování podmanivého světa zdymadel.

O zdymadlech už víte všechny. Stačí jen vyplout. Kontaktujte nás

FAQ: Co byste měli vědět o zdymadlech plus několik zajímavostí