ShapeArtboard 1 copy 3GroupCombined ShapeFill 9icon-phoneGroupicon-boatGroupicon-callArtboard 2Groupicon-doneArtboard 1Zindulka-USP 34
+421 232 195 340
+421 232 195 340
+421 232 195 340
+421 232 195 340

Postup pri škodnej udalosti

Tento typ poistenia funguje na princípe spätnej refundácie. To znamená, že spôsobenú škodu (prepadnutá kaucia alebo jej časť), uhradíte prenajímateľovi po ukončení prenájm a škoda vám bude poisťovateľom refundovaná po návrate do SR.

V prípade škodnej udalosti, postupujte nasledovne:

 • spravte si vlastnú fotodokumentáciu
 • v prípade podozrenia na trestný čin, alebo priestupok, vždy oznámte udalosť na kapitanáte alebo polícií (napr. odcudzenie vybavenie lode - člna s prívesným motorom, mapové karty, atď.)
 • v prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte ešte v marine našu spoločnosť Zindulka alebo Platinum Consulting (Jiří Zindulka, tel. + 420 603 846 464, Lenka Bíbová, tel. +420 702 012 872)

Oznámenie o novej škode zasielajte vždy na spoločnosť Platinum Consulting, email: bibova@platinum.cz. Táto spoločnosť po skontrolovaní všetkých dodaných dokladov následne zabezpečí nahlásenie škody poisťovni. Uveďte vždy všetky dostupné informácie o udalosti.

Kontakt pre hlásenie škodnej udalosti

Lenka Bíbová

vedúca oddelenia likvidácie škôd

Tel: +420 226 224 110

Mobil: +420 702 012 872

E-mail: bibova@platinum.cz

Postup pri prenájme lode a pri riešení škody

1. Pri preberaní lode (check in procedure) urobte nasledujúce kroky:

 • z lodných dokladov si odfoťte doklad preukazujúci vlastníctvo, druh a vek plavidla (technický preukaz, registračný list, prijavu, atď.)
 • ofoťte si potvrdenie o zložení kaucie

2. Pri vrátení lode (check out procedure) si v prípade spôsobenej škody zaistite tieto doklady:

 • fotodokumentáciu poškodenia, čím viac fotografií, tým lepšie
 • check-in / check-out list (preberací protokol), kde je škoda zapísaná
 • ​popis s vyčíslením výšky vzniknutej škody prípadne faktúru za opravu
 • doklad o úhrade škody vlastníkovi lode (príjmový doklad, výpis z bankového účtu alebo ústrižok preukazujúce úhradu platobnou kartou)
 • protokol z polície alebo z kapitanátu, ak bola nehoda vyšetrovaná alebo ak došlo k odcudzeniu vybavenia lodi

3. Po návrate do SR nám zašlite:

 • oznámenie škody
 • fotodokumentáciu
 • kópiu preberacieho protokolu (Check in / check out listu)
 • protokol polície alebo kapitanátu, ak ste im udalosť hlásili
 • podrobný opis udalosti spísaný kapitánom a vyjadrenie k zodpovednosti vrátane podpisu (uveďte príčinu vzniku, priebeh udalosti, rozsah poškodenia a v akom rozsahu vidíte svoju spoluúčasť)
 • potvrdenie o zloženia kaucie, môže byť kópia
 • doklad o úhrade škody vlastníkovi lode (príjmový doklad, výpis z bankového účtu alebo ústrižok preukazujúci úhradu platobnou kartou)
 • číslo vášho bankového účtu

4. My dodáme do poisťovne nasledujúce doklady:

 • zmluvu o prenájme plavidla
 • zoznam posádky (crewlist)
 • potvrdenie o zaplatení poistenia

Likvidácia škody prebieha cez nášho poisťovacieho partnera spoločnosť Platinum Consulting. Ak by ste počas kompletizácie podkladov alebo počas likvidácie škody potrebovali našu pomoc alebo konzultáciu, volajte alebo píšte.