Jaké jsou změny v legislativě průkazů radiotelefonisty a operátora námořní pohyblivé služby

Jaké jsou změny v legislativě průkazů radiotelefonisty a operátora námořní pohyblivé služby

Dne 1. září 2019 nabývá účinnosti nová vyhláška a dochází ke změně v oblasti obsluhy rádiových zařízení. ČTU přestane některé průkazy vydávat a naopak budou vydávány některé nové. 

Dne 1. září 2019 nabývá účinnosti nová vyhláška a dochází ke změně v oblasti obsluhy rádiových zařízení. ČTU přestane některé průkazy vydávat a naopak budou vydávány některé nové. Jak přesně se změní průkazy a podoba zkoušek? 


Legislativa

S podzimem tohoto roku dochází ke změně v české legislativě v oblasti obsluhy rádiových zařízení, které se dotkne nejen českých námořníků, ale i letců. ČTU přestane některé průkazy vydávat a naopak budou vydávány některé nové. Dne 1. září 2019 nabývá účinnosti nová vyhláška č. 120/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 157/2005 Sb..

Tato vyhláška pojednává “O náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti”.


Zároveň dojde ke změně v platnosti průkazů. Průkazy budou nově vydávány s dobou platnosti 10 let, poté se musí obnovovat po 5 letech.


Majitelé stávajících průkazů OFN (který se vztahuje na pobřežní vody a vnitrozemské vodní cesty) mohou dostat po uplynutí platnosti dva nové průkazy, a to o OFP (oblast A1, 20-50 námořních mil)  a OFV (vnitrozemské vodní cesty), přičemž hradí jen jeden správní poplatek. Po dalších pěti letech už platí dva správní poplatky nebo si volí jen jeden z průkazů.

Přítomnost oprávnění na palubě lodi

Při plavbě po mořích musí být na palubě přítomen nejméně jeden radiotelefonista nebo operátor s platným průkazem k obsluze lodních rádiových stanic. Tento průkaz nemusí vlastnit přímo kapitán ale jej mít jakýkoliv člen posádky. Tento člen posádky pak plní funkci radiotelefonisty nebo operátora a spadá pod velení kapitána lodě.


Školící středisko

Prostory, ve kterých probíhají přípravné radio kurzy, jsou nově vybaveny čtyřmi samostatnými radio pracovišti a doplněno ručními vysílačkami. Každé pracoviště obsahuje funkční pevnou VKV (VHF) vysílací stanici firmy ICOM s DSC kontrolérem. Dále ve školícím středisku uvidíte makety EPIRB a SART bóje, a virtuálním AIS a NAVTEX přijímačem. Studenti si v rámci druhé části přípravného kurzu vyzkoušejí reálnou práci s vysílačkami při navazování všech druhů spojení (rutinní, tísňové, pilnostní i bezpečnostní) včetně práce s DSC (distress) kontrolérem. 

Průkazy

  • Základním průkazem je oprávnění OFP (Omezený průkaz radiotelefonisty námořní pohyblivé služby). Jeho držitel může obsluhovat lodní stanice až do vzdálenosti 20 námořních mil od CD (chart datum tj. linie odlivu) v námořní oblasti A1. Průkaz je platný pro obsluhu rádiových stanic VKV (VHF). Nevztahuje se na použití přístrojů v systému záchrany na moři GMDSS (např. Epirb a Sart bóje a navazování komunikace přes DSC kontrolér) s výjimkou jejich použití v nouzových situacích. Vydávání tohoto průkazu je cíleno na začínající jachtaře a vlastníky námořního průkazu s oprávněním C - Velitel jachty pobřežní plavby (námořní plavbu jachty o maximální délce trupu do 16 m s omezením plavby do 20 námořních mil od pobřežní linie, pokud síla větru nepřesáhne 6 stupňů Beaufortovy stupnice). Po přípravném kurzu s nácvikem základní praktické komunikace s vysílačkami následuje zkouška před odbornou komisí ČTU. Zkouška obsahuje písemnou a ústní část. Písemná část se skládá z testu ze tří základních oborů (elektrotechnika, radiokomunikační předpisy a radiokomunikační provoz). Po úspěšném složení písemné části následuje ústní zkouška při které uchazeč prokáže základní schopnost komunikace přes vysílačku v angličtině. Jedná se zejména o navázání základního “rutinního” spojení a vytvoření tísňové, pilnostní a bezpečnostní zprávy, spelování podle námořní abecedy a čtení lokalizace své polohy z údajů na GPS ploteru. Nácvik této komunikace je součástí přípravných kurzů. 
  • Rozšiřujícím oprávněním je průkaz VFN (Všeobecný průkaz radiotelefonisty pohyblivé radiotelefonní služby pro námořní pohyblivou službu a vnitrozemské vodní cesty), který opravňuje držitele k práci s radio zařízeními v námořní oblasti A1 a A2. Od omezeného průkazu se liší dosahem (do 200 námořních mil, tj. pro B -Velitele jachet mořské plavby) a ústní zkouškou, která kromě prokázání základní schopnosti komunikace obsahuje ještě čtení a překlad vybraných částí z úmluvy Solas.  
  • Dalším zcela novým průkazem je OFV (Omezený průkaz radiotelefonisty vnitrozemské vodní plavby). Je určen zejména pro držitele průkazů VMP „Vůdce malého a rekreačního plavidla“. Jeho majitele opravňuje využít vysílačku na vodních cestách v České republice a na zahraničních vnitrozemských vodních cestách států které jsou součástí úmluvy RAINWAT.
  • Průkaz SRC (Omezený průkaz operátora námořní pohyblivé služby)  je určen pro pokročilejší zájemce s dobrou komunikační znalostí angličtiny. Uživatele opravňuje k obsluze lodních stanic využívajících kmitočtová pásma VKV (VHF) a všech dalších doplňkových přístrojů v systému GMDSS v oblasti A1. Kurz je doplněn praktickým výcvikem s radio zařízeními GMDSS a je ukončen praktickou zkouškou s certifikátem o absolvování. Následující písemná a ústní část zkoušky probíhá před  odbornou komisí ČTU. Písemná část se skládá (stejně jako výše uvedených průkazů) z testu ze tří základních oborů (elektrotechnika, radiokomunikační předpisy a radiokomunikační provoz). Po úspěšném složení písemné části následuje ústní zkouška při které uchazeč prokáže schopnost komunikace v angličtině včetně čtení a a obousměrného překladu z úmluvy Solas.  

Přípravné kurzy na průkazy LRC (Všeobecný průkaz operátora námořní pohyblivé služby) a profesionální průkazy operátorů námořní pohyblivé služby ROC a GOC (pro Solas lodě) v České republice neprobíhají a případní zájemci se mohou obrátit na zahraniční námořní školící střediska.Zkoušky 

Teoretické zkoušky probíhají za účasti zkušební komise složená z odborníků z Českého telekomunikačního úřadu přímo ve výcvikovém středisku a každý přihlášený student na vypsané přípravné radio kurzy je zároveň přihlášen na daný termín zkoušky.